مراحل ارزيابي زيست محيطي طرح هاي سرمايه گذاريمستندات مورد نياز جهت اظهارنظر مديريت HSE در خصوص طرح هاي ارائه شده توسط متقاضيان سرمايه گذاري:

الف) رعايت موراد و استانداردهاي لحاظ شده توسط سرمايه گذاران قبل از انجام و شروع پروژه در بخش بهداشت به شرح ذيل مي باشد:

1- چنانچه طرح سرمايه گذار از جمله طرح هاي نيازمند به ارزيابي خطرات بهداشتي (HHA) باشد، آيا طرح داراي پيوست سلامت مي باشد؟

2- چنانچه طرح سرمايه گذار مشمول بند 1 نباشد، موارد ذيل قبل از ارسال طرح به مديريت HSE نياز به ارائه توسط سرمايه گذار دارد:

        - دارا بودن مجوز بهداشت (در صورت نياز)
        - مشخصات كلي طرح
        - ارزيابي ريسك هاي بهداشتي در طرح و تمهيدات پيش بيني شده جهت قابل پذيرش نمودن ريسك ها
        - عوامل زيان آور شغلي و محيطي طرح از نظر فيزيكي، شيميايي، بيولوژيكي، رواني و ارگونوميكي و تمهيدات پيش بيني شده جهت جلوگيري از آن ها.

ب) رعايت موارد و استانداردهاي لحاظ شده توسط سرمايه گذاران قبل از انجام و شروع پروژه در بخش محيط زيست به شرح ذيل مي باشد:

1- چنانچه طرح سرمايه گذار از جمله طرح هاي نيازمند به ارزيابي اثرات زيست محيطي (EIA) باشد، آيا طرح داراي EIA مي باشد؟

2- چنانچه طرح سرمايه گذار مشمول الزام به دارا بودن EIA نباشد، سوالات ذيل قبل از ارسال طرح به مديريت HSE نياز به پاسخگويي شفاف توسط سرمايه گذار دارد:

        - نشاني دقيق محل پيشنهادي واحد (بانضمام كروكي محل مورد تقاضا)
        - مختصات جغرافيايي
        - مساحت زمين و زيربناي تاسيسات
        - تشريح كاربري هاي اطراف منطقه مورد نظر
        - فاصله از مناطق تحت مديريت سازمان محيط زيست
        - نوع محصول
        - ظرفيت توليد سالانه
        - نوع و ميزان مواد اوليه مصرفي و بينابيني
        - نوع و ميزان سوخت مصرفي
        - تشريح و تصريح جزييات فرايند توليد بانضمام ترسيم فلودياگرام و بلوك دياگرام توليد
        - ميزان و نحوه دفع پسابهاي بهداشتي
        - ميزان و ظرفيت تصفيه خانه پساب صنعتي و ميزان لجن توليدي و نحوه دفع
        - نوع، ميزان توليد و نحوه دفع پسماندهاي خطرناك
        - نوع، ميزان توليد و نحوه دفع پسماندهاي صنعتي
        - نوع و ميزان آلاينده هاي منتشره
        - نحوه كنترل آلودگي

ج) رعايت موارد و استانداردهاي لحاظ شده توسط سرمايه گذاران قبل از انجام و شروع پروژه، در بخش ايمني، آتش نشاني، پدافند غيرعامل و مديريت بحران به شرح ذيل مي باشد:

        - نوع و اسامي سيستم هاي اعلام و اطفاء حريق CO2 Protection و F&G و ساير سيستم هاي مورد استفاده.
        - آيا Ring آب آتشنشاني و يا سيستم هاي فوماتيك در نظر گرفته شده است؟
        - آيا استاندارد مورد تاييد وزارت نفت از جمله IPS و NFPA در محاسبات لحاظ گرديده است؟ 


        دانلو فرايند پذيرش طرح هاي سرمايه گذاري توسط مديريت HSE