توجه: شماره ملی شما به عنوان نام کاربری شما در نظر گرفته خواهد شد
جنسیت
نام
نام خانوادگی
نام پدر
شماره ملی
تاریخ تولد
استان محل تولد
select
شهر محل تولد
شماره موبایل
کلمه عبور
تکرار کلمه عبور
کلمه عبور انتخاب شده باید شامل نکات زیر باشد:
1) کلمه عبور باید حداقل از 8 و حداکثر از 18 کاراکتر تشکیل شده باشد
2) کلمه عبور شامل کاراکتر فاصله (spaces) نباشد